Política de Privacitat i Seguretat

La informació que com a usuari proporcioni a través d’aquesta web queda protegida en els termes d’aquesta política de privacitat.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Declaració de compliment normatiu

Disseny Integral informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recollides per la navegació, sol·licitud d’informació o contractació de serveis a través d’aquest lloc web.

Javier Izbicki Lobov (titular d’aquesta web comercialment anomenada “dissenyintegral.com”), garanteix la confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides, i el seu tractament o accés no autoritzat i garantir la integritat i seguretat de les dades de caràcter personal, d’acord amb que preveu el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Disseny Integral no serà responsable d’incidències sobre dades personals quan es derivin d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de tal manera que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades pel servidor on està allotjada la web.

El seu compromís, la veracitat de les dades que ens indiqui.

Com a usuari accepta i garanteix que les dades personals que facilita són veraços, sent l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se Disseny Integral com a responsable d’aquest web o un tercer, si emplena qualsevol formulari amb dades falses o de terceres persones causant engany, dany o perjudici.

Preguem ens comuniqui qualsevol variació que pugui donar-se en les dades facilitades mitjançant enviament de correu electrònic a info@dissenyintegral.com

Privacitat de menors

Seguint les instruccions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, els menors de 14 anys no han de cedir les seves dades personals a Disseny Integral, sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En cas que Disseny Integral detecti usuaris que poguessin ser menors de 14 anys, es reserva el dret a sol·licitar-li una còpia del seu DNI o document equivalent, o, si escau, l’autorització dels seus pares o tutors, causant la seva baixa en cas de no acreditar el compliment d’aquest requisit o manca de resposta.

Incorporació de dades personals als fitxers de Disseny Integral, fitxers, finalitats i tractament.

Disseny Integral informa als usuaris que totes les dades personals que facilitin a través d’aquest Lloc Web, incloent l’adreça IP, seran incorporades i tractades als fitxers titularitat de Disseny Integral amb la finalitat de gestió comercial de l’empresa des de la recepció d’una sol·licitud, servei de disseny, etc. fins a la confecció d’una oferta, pressupost, facturació, comptabilització i registre d’impostos.
Les dades de “potencials clients” que hagin contactat mitjançant correu electrònic o pel formulari del present lloc web, seran utilitzades per a accions comercials, promocionals i informatives associades a les dades de contacte (email) de les persona o empreses que han contactat o tingut alguna relació amb Disseny Integral.

Prèviament a l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través de qualsevol formulari de contacte en aquesta web, com a usuari ha d’acceptar haver llegit aquesta política de privacitat i les condicions d’ús d’aquesta web, amb la finalitat de prestar la teva exprés i informat consentiment al tractament de les seves dades amb les finalitats indicades en aquesta política de privacitat. Tal aprovació comporta el seu consentiment exprés a:

 • La incorporació de les seves dades de caràcter personal en els fitxers de dades personals notificats per Disseny Integral.
 • L’accés per Disseny Integral a les dades que, d’acord amb la infraestructura d’aquesta web, es necessiten per contactar amb usuari, administrar comentaris al blog, validacions o recomanacions en xarxes socials i / o enviar-li el butlletí de notícies de Disseny Integral.
 • L’autorització per a comunicar-nos electrònicament amb vostè en resposta a les seves consultes, en enviaments d’informació publicitària.
 • La realització periòdica d’estudis d’anàlisi de la web amb fins estadístiques sobre la base de les dades facilitades. Com a resultat del seu registre i interacció a través d’aquesta web de Disseny Integral, pot demanar i emmagatzemar la següent informació de caràcter personal:
 • Nom, adreça de correu electrònic i informació de contacte.
 • Dades en les seves activitats en aquesta plataforma (articles i continguts que visiti o estiguin relacionats amb el seu perfil de navegació);
 • Els seus comentaris al blog, converses i valoracions que faci a través d’aquesta web.
 • Les comunicacions electròniques que ens envieu o dades que emeti en les seves consultes. En el cas que per a l’enviament d’informació sol·licitada sigui necessària la transferència internacional de dades, la mera sol·licitud i acceptació d’aquesta política de privacitat significa que consent expressament la referida transferència. Procurem sempre utilitzar eines segures els servidors es trobin preferiblement a Espanya, o, si no en algun estat membre de la Unió Europea, o bé que compleixin la legalitat europea d’acord amb les guies i recomanacions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

No farem servir les seves dades per a cap altra finalitat no expressada en aquesta política de privacitat, ni enviarem informació addicional no sol·licitada mitjançant el seu consentiment exprés.

Exercici de drets

En qualsevol moment l’usuari pot modificar les seves preferències d’enviaments comercials, així com exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant una comunicació escrita dirigida a Disseny Integral, a la adreça postal de Santiago Banyeres i Goday, 16 BX4 ESCB 17230 Palamós Girona, Espanya; o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info@dissenyintegral.com. En tots dos casos, l’usuari haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui.

També pot fer ús dels models i formularis que per a l’exercici d’aquests drets posa a la seva disposició el portal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

A més, si no desitja rebre comunicacions per correu electrònic pot exercir el seu dret de cancel·lació i oposició sol·licitant la seva baixa igualment per correu ordinari o electrònic, a més de a través de l’enllaç que tindrà en cada correu electrònic que rebi de Disseny Integral.

 • El dret d’accés vol dir que té dret a obtenir informació sobre si les seves dades de caràcter personal estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, així com la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.

En cas d’exercir el seu dret d’accés, Disseny Integral està legalment obligada a resoldre sobre la sol·licitud d’accés en el termini màxim d’un mes a comptar de la recepció de la sol·licitud, podent denegar l’accés i invocar en el seu cas la tutela de la agència de Protecció de Dades amb motiu d’haver-se exercitat aquest accés en els dotze mesos anteriors, o perquè ho prevegi o impedeixi una norma nacional o comunitària.

 • El dret de rectificació vol dir que té dret a que modifiquem les dades que siguin inexactes o incompletes, per a això haurà indicar-nos a quines dades es refereix i la correcció que s’ha de realitzar aportant documentació que ho justifiqui. Haurem de fer la rectificació en un termini no superior a 10 dies hàbils i només podrem denegar expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agència de Protecció de Dades.
 • El dret de cancel·lació vol dir que té dret a que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives havent, en aquest cas, justificar la concurrència de motius fundats i legítims relatius a la teva situació personal. Haurem de fer la rectificació en un termini no superior a 10 dies hàbils, podent denegar-expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agència de Protecció de Dades.
 • El dret d’oposició vol dir que té dret a que no es dugui a terme el tractament de les dades de caràcter personal o parem en el mateix en els supòsits en què no sigui necessari el teu consentiment per al tractament, que es tracti de fitxers de prospecció comercial o que tinguin la finalitat d’adoptar decisions referides a l’interessat i basades únicament en el tractament automatitzat de les teves dades. Haurem de fer la rectificació en un termini no superior a 10 dies hàbils, podent denegar-expressant els motius i recordant l’exercici del dret a la tutela per l’Agència de Protecció de Dades.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades a través de canals en xarxes socials, tingues en compte el següent:

 • L’accés ve definit per la funcionalitat de cada xarxa social i la capacitat d’accés a la informació d’acord amb la configuració que tingui dissenyada per al seu perfil.
 • La rectificació només podrem atendre-la en relació a la informació que es trobi sota el nostre control, per exemple, eliminar comentaris publicats en aquesta pàgina des d’una xarxa social vinculada o dels nostres perfils en xarxes socials, sempre que no ho siguin per tercers. Tot allò que escapi del nostre control hauràs de sol·licitar el seu exercici davant la xarxa social en qüestió.
 • La cancel·lació o oposició pot executar-se en relació a la informació que es trobi sota el nostre control o el seu com usuari, per exemple, deixar de ser seguidor en aquella xarxa social que decideixi.

Com a usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix la seva informació, per això és convenient que accedeixi i configuri la privacitat dels seus comptes.

Mesures de Seguretat aplicables al tractament de Dades Personals

 1. Nivell de Seguretat: D’acord amb les dades requerides dels usuaris sobre el nivell de seguretat aplicable als fitxers amb dades de caràcter personal, Disseny Integral aplica les mesures del nivell de seguretat bàsic, descrites al RD 1720/2007.
 2. Àmbit d’Aplicació de les Mesures Tècniques i Organitzatives de Seguretat: Disseny Integral, manifesta que aplica les mesures tècniques i organitzatives assenyalades en aquest apartat, a les funcions descrites en aquesta política de privacitat.
 3. Identificació i Autenticació: Disseny Integral en el seu accés a dades de caràcter personal manté les següents mesures de seguretat respecte a la identificació i autenticació d’usuaris que tindran accés a aquestes dades:
  • La identificació i autenticació és personalitzada.
  • Les contrasenyes són confidencials (únicament conegudes per l’usuari).
 4. Còpies de Seguretat: Disseny Integral manifesta que posseeix un sistema de còpies de seguretat que garanteix la recuperació de la informació en el supòsit de ser necessari.
 5. Personal de Disseny Integral: Disseny Integral té degudament comunicades aquestes obligacions exposades al seu personal, vetllant pel compliment de la normativa aplicable.

Cessió de dades a tercers

Disseny Integral informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres persones o organitzacions, amb l’excepció que la cessió de dades aquest emparada en una obligació legal o quan la prestació del servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb proveïdors de serveis encarregats del tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan Disseny Integral disposi del consentiment exprés de l’usuari i mantingui una relació contractual amb l’encarregat del tractament que en garanteixi la confidencialitat i compliment.

Si Disseny Integral fos requerida per les autoritats competents podrà comunicar informació personal per respondre a requeriments legals, investigació penal d’una possible activitat il·legal o reclamacions que afirmin que un contingut infringeix els drets de tercers o protegir els drets, la propietat o la seguretat de tercers . En aquests casos, Disseny Integral podrà comunicar a les autoritats competents informació personal tal com nom i cognoms, ciutat o província, codi postal, número de telèfon, adreça de correu electrònic, historial de l’usuari i adreça IP.

Si Disseny Integral fora transmesa, absorbida o fusionada amb una altra entitat, ens comprometem a pactar la subrogació i compromís de la nova entitat gestora responsable del tractament de les dades de caràcter personal per a la continuació d’aquesta Política de privacitat advertint el compromís que si la informació personal serà utilitzada de forma contrària a aquesta política haurà de notificar a l’Usuari prèviament.

Prohibició als usuaris de cedir dades de tercers

Disseny Integral prohibeix expressament a l’usuari compartir, facilitar o cedir a ningú dades de tercers, que pogués obtenir com a conseqüència del contacte, interacció o realització de navegació o consulta a través d’aquesta web, excepte si pogués acreditar l’expressa autorització de l’usuari les dades pretén cedir.

Recordem als usuaris que quan parlem de dades parlem també d’arxius d’imatge de persones. La imatge personal és una dada protegit per la normativa (Article 5.1 del Reglament de desenvolupament de la LOPD). Ningú pot utilitzar-la sense el consentiment exprés de la persona que apareix en ella.

Com a usuari reconeix assumir la seva responsabilitat obligant-se a mantenir indemne a Disseny Integral davant de qualsevol possible reclamació, pena, multa o sanció a què pogués venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari del deure descrit.

En cas de facilitar dades de caràcter personal d’altres persones, ho ha de fer amb el seu consentiment i havent-li informat, amb caràcter previ, dels extrems continguts en aquesta Política de Privacitat.

Blog i xarxes socials

Les dades incorporades al formulari per fer comentaris al blog d’aquest web podran ser llegits per tercers, així mateix podrà llegir-se el nom i altres dades que reflecteixi, quan una vegada administrat un comentari sigui aprovat. Si realitza comentaris al blog de Disseny Integral assumeix la visualització del comentari i de les dades que utilitzi per assignar un comentari en la seva realització.

Disseny Integral treballa activament els canals a les xarxes socials Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn i Youtube amb la finalitat principal de publicar i difondre informació sobre els serveis prestats, interactuar amb els usuaris i servir de canal d’atenció i interacció social.

En el cas que accedeixi a aquesta web utilitzant alguna aplicació que connecti una xarxa social amb aquesta web, estarà autoritzant que la xarxa social comparteixi algunes dades amb Disseny Integral i que, per posar un exemple, en el cas de twitter, puguin aparèixer els seus tweets publicats en aquesta web, amb les dades públiques inherents: nom de l’usuari de twitter, foto de perfil, text del tweet retuitejat per Disseny Integral o amb menció a Disseny Integral si així fos el cas. És important que conegui que si té geolocalitzades els seus comptes en xarxes socials aquesta informació de la seva localització en compartir en xarxes serà visible a tercers amb els quals comparteixi o comparteixin la seva informació.

Per obtenir més informació sobre el mètode pel qual es comparteixen dades amb les xarxes socials, recomanem que consulti les polítiques de privacitat de cada xarxa social en qüestió, així com que configuri responsablement el seu perfil en comptes en xarxes socials i aplicacions de correu electrònic per a garantir la seva privacitat i seguretat.

A continuació, enllacem la política de privacitat de les xarxes socials en les que tenim obert perfil en aquest moment:

Facebook

Twitter

Google+

Youtube

LinkedIN


Cookies

A l’enllaç “Política de Cookies” l’informem que aquesta web de Disseny Integral pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de l’usuari que accedeix a aquest web) per dur a terme determinades funcions que són considerades necessàries per al correcte funcionament i visualització del lloc, per compartir en xarxes socials i, en alguns casos, per a realitzar anàlisis d’estadístiques d’avaluació i propostes de millora.

Per obtenir aquestes anàlisis aquesta web pot emmagatzemar determinada informació en els registres del servidor de forma automàtica mitjançant l’ús de galetes que recullen dades d’ús i navegació relatius a la utilització d’aquesta web per la teva part com a usuari. Aquests registres solen incloure informació com ara, el tipus de navegador, idioma del navegador, data i hora de sol·licitud d’accés, URL, model d’equip o dispositiu, la versió del sistema operatiu, els identificadors únics (IP) i les dades sobre la xarxa mòbil utilitzada en l’accés i navegació per aquest web.

La IP està considerat una dada personal, en el sentit que podria investigar-se la seva situació i identificar el dispositiu i la seva localització si cal a instància de les autoritats competents. Disseny Integral utilitza les galetes que registren les adreces d’IP en l’accés i navegació per aquest web per analitzar i mesurar l’accés i temps de permanència per les diferents pàgines d’aquesta web, i extreure conclusions sobre la tendència del trànsit a la web.

Disseny Integral no associa adreces IP, ni altres dades que llanci la utilització de cookies, ni els resultats de mètriques, amb informació identificable de les persones, ni per recollir informació de caràcter personal, tot i que puntualment pugui servir-nos per dirigir publicitat o segmentar usuaris a qui dirigir-la.

És convenient que com a usuari conegui que fem servir eines i plataformes d’Internet que instal·len galetes que no depenen de nosaltres, de manera que és possible que els titulars d’aquestes eines utilitzen aquestes dades per a altres usos, del que Disseny Integral no és responsable. Per aquesta raó, és convenient que llegeixi la política de galetes per conèixer quals tenen caràcter de pròpies, quals són de tercers, quals són permanents, temporals o de sessió; i pugui decidir desinstal·lar les que consideri oportunes, ja que no afectarà en molt el resultat, comoditat o experiència de navegació.

En la política de cookies trobarà les dreceres que permetran modificar la configuració del seu ordinador o dispositiu, desactivant o eliminat les galetes si ho estimes convenient.

SEGURETAT

Emmagatzemem les dades personals de l’usuari en servidors segurs, protegits contra els tipus d’atacs més habituals i ubicats a Espanya.

No obstant això i, atès que no hi ha tecnologia invulnerable, l’usuari ha també posar els mitjans al seu abast per mantenir el nivell de seguretat de les seves dades, mitjançant l’ús de contrasenyes robustes, la periòdica modificació de les seves contrasenyes, evitant fer servir la mateixa en comptes diversos així com evitant prendre nota d’elles en cap suport físic o no xifrat.

Disseny Integral utilitza tecnologies adequades a l’estat de la tècnica actual, per protegir les seves dades i informacions personals, procurant la més estricta confidencialitat i aplicació d’eines tècniques de seguretat de la informació i organitzatives (contrasenyes, seguretat física, xifrat de dades, etc.) que corresponguin d’acord amb la legislació aplicable, així com mantenint en tot moment actualitzat el document de seguretat amb les mesures establertes per reglament.

Modificació

Disseny Integral podrà modificar aquesta política de privacitat en qualsevol moment publicant-la en aquest lloc web.