Impressió 3D

Podem proveir peces d’impressió 3D del seu projecte, que serveixin de model, maqueta, prototip, per a la confecció de motlles, verificació de dimensions i moviments, components, unions, etc.